Regulamin

Konkurs " Po Sąsiedzku"
dla mieszkańców Warszawy
na projekty lokalne

Tu znajdziesz skrócony regulamin konkursu,
pobierz:

 

pełny regulamin konkursu

Spis treści

I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

III. Główne założenia

IV. Umowa projektowa

V. Zakres merytoryczny

VI. Czas realizacji

VII. Sposób zgłaszania

VIII. Procedura wyboru

IX. Wykorzystanie środków

X. Obowiązki realizatora

I. Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem konkursu „Po sąsiedzku” (dalej „Konkurs”) jest Fundacja Kulturotwórcza "Grupa w Działaniu", z siedzibą w Warszawie przy ul. Fabrycznej 2/168, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000675655 (dalej: „Organizator”).

 

2. Konkurs odbywa się w ramach zadania publicznego pod tytułem: Towarzystwo Sąsiedzkie - cykl działań sąsiedzkich wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie (dalej: „Towarzystwo Sąsiedzkie”) z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 117 (dalej: „Siedziba TS”), finansowanego ze środków m. st. Warszawy, którego operatorem jest Organizator.

 

3. Regulamin konkursu dla mieszkańców m.st. Warszawy na realizację projektów lokalnych (dalej: „Regulamin”) ustala zasady Konkursu.

 

4. Miejscem realizacji działań podejmowanych w ramach Konkursu jest m.st. Warszawa.

 

5. Kontakt e-mail do Organizatora: konkurs@towarzystwosasiedzkie.pl
(dalej: „Adres E-mail Konkursu”).

Konkurs

X. Obowiązki realizatora projektu

 

1.    Realizator zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu i Umowy Projektowej, a także wskazówek Organizatora np. dotyczących terminów lub sposobu sprawozdawczości z realizowanego Projektu.

 

2.    Realizator jest zobowiązany do każdorazowego uzyskania zgody Organizatora Konkursu na dokonanie zmiany w budżecie i harmonogramu Projektu oraz informowania Organizatora o okolicznościach zagrażających realizacji Projektu.

 

3.    Realizator zobowiązany jest do regularnego raportowania Organizatorowi na temat przebiegu Projektu, przekazywania relacji z działań, w tym relacji fotograficznej, materiałów promocyjnych Projektu oraz produktów powstałych w ramach Projektu. Częstotliwość raportowania ustalana jest z Realizatorem indywidualnie na etapie zawierania umowy.

 

4.    Realizator zobowiązany jest w ciągu 14 dni od zakończenia realizacji Projektu do sporządzenia i przekazania Organizatorowi końcowego sprawozdania merytorycznego z realizacji Projektu sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do Regulaminu.

 

5.    Realizator zobowiązuje się do przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do utworów powstałych podczas realizacji Projektu na polach eksploatacji wskazanych w Umowie Projektowej.

 

6.    Realizator zobowiązany jest do umieszczenia w materiałach, informacjach i innych nośnikach logotypu Towarzystwa Sąsiedzkiego oraz logotypu m.st. Warszawy z dopiskiem o finansowaniu. Logotypy dostępne będą na Stronie WWW.

 

IX. Wykorzystanie środków finansowych

 

1.    Wsparcie finansowe w ramach Projektu nie może być przeznaczone na koszty osobowe związane z obsługą, w szczególności koordynacją lub administrowaniem Projektem, a jedynie na koszty związane z merytorycznymi zadaniami oraz na zakup towarów, materiałów, usług i narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia działań w ramach Projektu.

 

2.    Wydatki niezbędne do realizacji Projektu to takie, które:

(a)     zostały faktycznie poniesione w okresie jego realizacji;

(b)     są udokumentowane (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.);

(c)     a ponadto zostały przewidziane w budżecie Projektu.

 

3.    Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

 

4.    Gdy Realizator sam zapłacił za dane towary lub usługi, Organizator niezwłocznie zwróci mu środki finansowe poniesione w ramach Projektu na podstawie prawidłowo wystawionych rachunków/faktur za towary lub usługi zakupione zgodnie z budżetem Projektu.

 

5.    Zwrot środków finansowych odbywa się bezpośrednio na konto bankowe Realizatora każdorazowo po dostarczeniu prawidłowo wystawionych faktur/rachunków.

VIII. Procedura wyboru projektów

 

1.    Wyboru Projektów w ramach każdej edycji dokonuje Komisja Konkursowa w terminie 30 dni od złożenia Wniosku przez Zespół.

 

2.    Komisja Konkursowa wybiera zwycięskie Projekty na podstawie kryteriów formalnych i merytorycznych przedstawionych w kartach oceny, które stanowią Załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu.

 

3.    Wnioski, które uzyskają minimum 16 punktów zostaną zaakceptowane do realizacji.

 

4.    W przypadku niespełnienia któregokolwiek z kryteriów oceny formalnej, Wniosek nie jest kierowany do oceny merytorycznej i tym samym zostaje odrzucony ze względów formalnych. Odrzuceniu ulega także Wniosek, który nie wpisuje się w cele merytoryczne Konkursu.

 

5.    Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do wezwania Zespołu do złożenia wyjaśnień bądź szczegółowych informacji na temat zgłoszonych Wniosków. Zespół zobowiązany jest do pisemnego udzielenia wyjaśnień lub szczegółowych informacji w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o konieczności ich udzielenia. Wyjaśnienia mogą być także udzielane telefonicznie.

 

6.    Komisja Konkursowa oceniając Wnioski może zdecydować o zmniejszeniu wnioskowanej kwoty przez Zespół, jeśli uzna, że przedstawione koszty są nieadekwatne do planowanych działań.

 

7.    Realizatorzy zwycięskich Projektów są o decyzji Komisji Konkursowej informowani niezwłocznie mailowo i/lub telefonicznie przez Organizatora.

 

8.    Realizatorzy zwycięskich Projektów są zobowiązani do przekazania Organizatorowi Konkursu danych niezbędnych do przygotowania Umowy Projektowej. Następnie Umowa Projektowa jest zawierana w terminie wskazanym w §IV ust. 1.11.    Jeżeli działania zawarte w Projekcie odbywać się będą na terenie prywatnym wymagana jest zgoda właściciela bądź zarządcy terenu, której wzór stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu. Zgoda powinna zostać dołączona do Wniosku, jej brak jest błędem formalnym.

VII. Sposób zgłaszania projektów konkursowych

 

1.    Nabór Projektów odbywać się będzie poprzez składanie Wniosków. Wnioski będą dostępne:

(a)     w formie interaktywnego formularza na Stronie WWW;

(b)     w wersji papierowej w Siedzibie TS lub

(c)     w wersji elektronicznej do pobrania na Stronie WWW.

 

2.    W przypadku pobrania wersji papierowej w Siedzibie TS (pkt b) powyżej) lub wypełnienia wniosku pobranego ze Strony WWW (pkt c) powyżej) odpowiednio podpisane wnioski lub skany podpisanych wniosków należy złożyć w siedzibie TS lub przesłać na Adres E-mail Konkursu.

 

3.    Organizator zapewnia wsparcie na etapie wypełnienia formularza zgłoszeniowego, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. Wsparcie udzielane jest drogą elektroniczną (przez Adres E-mail Konkursu), telefoniczną (+ 48 698 638 086) lub osobiście Siedzibie TS.

 

4.    Wniosek należy złożyć z zachowaniem terminów wskazanych w §III ust. 7 Regulaminu.

VI. Czas realizacji działań

 

1.    Działania przewidziane w harmonogramie Projektu powinny zostać zrealizowane zgodnie z harmonogramem Projektu do końca trwania danej edycji Konkursu, w którym Projekt został wybrany, a więc odpowiednio:

(a)     do 31 grudnia 2019 roku – gdy Projekt został wybrany w I Edycji Konkursu oraz

(b)    do 31 grudnia 2020 roku – gdy Projekt został wybrany  w II Edycji Konkursu.

 

2.    Czas realizacji liczony jest od momentu podpisania przez Realizatora Umowy Projektowej z Organizatorem do czasu zakończenia działań merytorycznych.

 

3.    Przekroczenie przez Realizatora czasu realizacji Projektu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej będzie skutkować koniecznością zwrotu przyznanego wsparcia.

 

4.    Konieczność zwrotu środków finansowych będzie obejmować wyłącznie środki faktycznie poniesione przez Organizatora na rzecz danego projektu,
z uwzględnieniem zasad rozliczania Organizatora z Realizatorem wskazanych
w III ust. 6 zd.2 tj. fakturowania na Organizatora.

V. Zakres merytoryczny konkursu

 

1.    Projekty realizowane w ramach Konkursu powinny wpisywać się
w następujące obszary, stanowiące szczegółowe cele Konkursu:

(a)    pobudzanie zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne;

(b)    zwiększenie aktywizacji społeczności sąsiedzkich;

(c)    wspieranie integracji społeczności na poziomie lokalnym;

(d)    poszukiwanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych;

(e)    integracja międzykulturowa, edukacja;

(f)    wymiana doświadczeń, wzajemne uczenie się, budowanie więzi (ze szczególnym uwzględnieniem wymiany i integracji międzypokoleniowej).

 

2.    Projekty lokalne można zgłaszać w dwóch kategoriach:

(a)    działania animacyjne – realizacja wydarzeń sąsiedzkich takich jak: spotkania, spacery, pikniki, mające na celu pobudzanie do działania
i integrację sąsiedzką, itd.

(b)    działania twórcze – wspólne tworzenie, budowa, kreacja nowych przestrzeni, miejsc lub infrastruktury sąsiedzkiej, mające na celu powstanie fizycznych obiektów, elementów, dzieł itd.

IV. Umowa Projektowa

 

1.    Realizator zobowiązuje się do podpisania z Organizatorem umowy na realizację zadania konkursowego określającej zakres odpowiedzialności za wykonanie i rozliczenie zadania (dalej: „Umowa Projektowa”).

 

2.    Wydatki poniesione przez Realizatora, z wyłączeniem kosztów osobowych, będą rozliczane na podstawie prawidłowo wystawionych faktur
i rachunków z uwzględnieniem zasady wskazanej w § III ust. 6 zd. 2., tj. będą fakturowane na Organizatora.

 

3.    Umowę z Organizatorem zawsze podpisują co najmniej dwie osoby wchodzące w skład Zespołu.

 

4.    Ze swojego grona Zespół wybiera lidera Projektu, który będzie odpowiadał za wszelkie kontakty z Organizatorem.

 

5.    W Zespole mogą być również osoby od 13. roku życia posiadające pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, jednak nie mogą one zawierać w imieniu Zespołu Umowy Projektowej. W ich imieniu Umowę Projektową mogą zawrzeć rodzice bądź opiekunowie prawni. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu.

III. Główne założenia konkursu

 

1.    Celem Konkursu jest wsparcie finansowe i merytoryczne Projektów lokalnych, aktywizujących i integrujących mieszkańców m.st. Warszawy, które zostaną zrealizowane w drodze Konkursu, w wybranych przez mieszkańców lokalizacjach w m.st. Warszawie, którzy stworzą Zespół zgodnie z §II ust. 1 pkt. e).

 

2.    Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców m.st. Warszawy, w tym grup formalnych, nieformalnych i organizacji pozarządowych, które stworzą Zespół.

 

3.    W ramach naboru Konkursu, Organizator przeznacza się środki w wysokości:

(a)     50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rok 2019 (dalej: „I Edycja Konkursu”) oraz

(b)    50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rok 2020 (dalej: „II Edycja Konkursu”).

 

4.    Organizator sfinansuje nie mniej niż 25 Projektów w każdej edycji.

 

5.    Wybrane do realizacji Projekty nie mogą mieć charakteru komercyjnego. Od uczestników działań prowadzonych w ramach zwycięskiego Projektu nie mogą być pobierane opłaty.

 

6.    Środki finansowe nie będą przekazywane bezpośrednio Realizatorom zwycięskich Projektów. Wydatki ponoszone przez Realizatorów będą fakturowane na Organizatora.

 

7.    Nabór do Konkursu jest prowadzony w sposób ciągły:

(a)    od 14 maja do 1 grudnia 2019 roku lub do wyczerpania środków określonych w §III ust. 3 pkt. a) – I Edycja Konkursu oraz

(b)    od 1 lutego do 1 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania środków określonych w §III ust. 3 pkt. b) – II Edycja Konkursu,

z tym zastrzeżeniem, że odpowiednio w ramach każdej z obu edycji ostatnie posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w terminie do 7 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

 

8.    Finansowanie każdego Projektu wyniesie nie więcej niż 2.000 zł
(słownie: dwa tysiące złotych).

 

9.    Organizator dopuszcza także formę dofinansowania, o ile Zespół we Wniosku wykaże środki własne (rzeczowe lub finansowe), które będą stanowiły wkład do wykonania Projektu.

II. Definicje i interpretacja

 

1.    Każde pojęcie oznaczone wielką literą oznacza w Regulaminie:

(a)    „Projekt” – to każde działanie społeczne, które jako pomysł mieszkańców m.st. Warszawy składasz w ramach Konkursu i jest ono akceptowane przez Komisję Konkursową do realizacji;

(b)    „Komisja Konkursowa” – to trzyosobowa komisja oceniająca Wnioski, w której znajduje się po jednym przedstawicielu:

(i)    Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy;

(ii)    Organizatora;

(iii)    mieszkańców m.st. Warszawy wybranych na podstawie §VIII ust. 2;

(c)    „Realizator” to Twój Zespół, którego Wniosek został zaakceptowany do realizacji przez Komisję Konkursową;

(d)    „Wniosek” – to Załącznik nr 1 do Regulaminu, za pomocą którego Zespół składa propozycję działania społecznego;

(e)    „Zespół” – to:

(i)    co najmniej dwie osoby fizyczne, z których minimum jedna jest osobą pełnoletnią;

(ii)    organizacja pozarządowa lub

(iii)    inny podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ,

 

2.    Gdy w Regulaminie czytasz o sfinansowaniu, to oznacza pokrycie przez Organizatora kosztów realizacji Projektu wskazanego we wniosku przez Zespół.

 

3.    Za każdym razem, gdy w Regulaminie jest mowa o mieszkańcach m.st. Warszawy - należy przez to rozumieć osoby które:

(a)    mieszkają lub spędzają większość swojego czasu w m.st. Warszawie;

(b)    mieszkają i  płacą swoje podatki w m.st. Warszawie lub

(c)    mają stałe lub czasowe zameldowanie w m.st. Warszawie.

Projekt TOWARZYSTWO SĄSIEDZKIE jest finansowany
przez Miasto stołeczne Warszawę w ramach realizacji
zadania publicznego "Towarzystwo Sąsiedzkie – cykl działań sąsiedzkich wspierających rozwój społeczności lokalnych
w Warszawie"

Zobacz pełną wersję regulaminu konkursu

Zapisz się na konsultacje!