Przycisk

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej moga złożyć 

 • mieszkańcy bezpośrednio (minimum dwie osoby) lub

 • mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyłączeniem spółdzielni socjalnych - zob. art 3a wspomnianej ustawy).

 

 

 

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące inicjatywy lokalnej znajdziesz w broszurze.

 

 

Zobacz jak złożyć wniosek oraz regulacje prawne dotyczące inicjatywy lokalnej.  

 

 

 

 

Opracowanie pochodzi ze strony http://inicjatywa.um.warszawa.pl/lokalna gdzie znajdziecie więcej niezbędnych informacji oraz wszystkie materiały potrzebne do złożenia wniosku.

 

 

Baza wiedzy

Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Dlatego jeżeli wraz z innymi mieszkańcami macie pomysł na konkretne, ważne dla Was i Waszej społeczności przedsięwzięcie, to możecie złożyć wniosek do Urzędu, aby wspólnie ten pomysł zrealizować.

 

 

Inicjatywa lokalna

Obszary, których powinna dotyczyć inicjatywa lokalna:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remonty dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury,

 • działalność charytatywna,

 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

 • promocja i organizacja wolontariatu,

 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,

 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

 • turystyka i krajoznawstwo,

 • ochrona przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

 • porządek i bezpieczeństwo publiczne,

 • rewitalizacja.

 

 

Realizacja inicjatywy lokalnej polega na współpracy obu stron – mieszkańców i Urzędu.

 • Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.

 • Urząd nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną.

 • Urząd wspiera realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy, w tym również poprzez np. zakup usług i/lub materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej. Trzeba jednocześnie pamiętać, że realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna z innymi przepisami prawa – w tym z prawem zamówień publicznych.

 • Mieszkańcy mogą otrzymać od Urzędu na czas trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej 

 • Mieszkańcy nie mogą czerpać zysku z realizacji inicjatywy.

 

 

Projekt TOWARZYSTWO SĄSIEDZKIE jest finansowany
przez Miasto stołeczne Warszawę w ramach realizacji
zadania publicznego "Towarzystwo Sąsiedzkie – cykl działań sąsiedzkich wspierających rozwój społeczności lokalnych
w Warszawie"